• Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách gồm 61 câu hỏi và trả lời về những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghệ sinh học, một số mô hình ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   65 p thuvienquangngai 24/11/2023 6 0

 • Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 2

  Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế công nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản...

   85 p thuvienquangngai 24/11/2023 5 0

 • Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

  Cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hệ sinh thái; hệ xã hội; hệ sinh thái nhân văn; lương thực đối với đười sống con người; con người và tài nguyên đa dạng sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p thuvienquangngai 24/11/2023 5 0

 • Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học; dòng năng lượng trong hệ sinh thái nhân văn; thông tin trong hệ sinh thái nhân văn; hệ sinh thái nhân văn nông nghiệp; hệ sinh thái nhân văn đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

 • Ebook Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Tập I): Phần 1

  Ebook Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Tập I): Phần 1

  Tài liệu "Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Tập I)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời kỳ Phật giáo du nhập; Chùa Dâu; Tháp Miền Đông Á; Thuật phong thủy; Lược sử Phật giáo việt Nam từ thuở du nhập đến thế kỷ XIV; Bắc Ninh: Đất khởi phát ra Phật Giáo Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

 • Ebook Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Tập I): Phần 2

  Ebook Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Tập I)" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Những thời kỳ tự chủ; Nhà Lý và các xứ lân bang; Phật giáo triều Lý; Những di tích kiến trúc danh tiếng triều Lý; Nhà Trần với Phật giáo; Phật giáo và kiến trúc triều Trần; Thắng tích miền Bắc Hải Dương. Mời các bạn cùng tham...

   109 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

 • Ebook Ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc (Tập II): Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc (Tập II): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ngôn ngữ hình thức kiến trúc" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các yếu tố cơ bản - Kích thước, không gian, phương hướng và vị trí trong kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p thuvienquangngai 24/11/2023 4 0

 • Ebook Ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc (Tập II): Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc (Tập II): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ngôn ngữ hình thức kiến trúc" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cấu trúc của hình thức kiến trúc, phương pháp tạo hình kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Phần 1" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt...

   149 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới" tiếp tục cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hào bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc...

   157 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1

  Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1 trình bày các nội dung về Nguồn gốc của văn hóa; Đặc trưng của văn hóa; Chức năng của văn hóa; Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; Tính nhân loại của văn hóa; Quy luật kế thừa văn hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p thuvienquangngai 24/11/2023 4 0

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 2

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 2 trình bày các nội dung về Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng của nền văn hóa mới; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”;Đạo đức cách...

   80 p thuvienquangngai 24/11/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangngai
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienquangngai200vi