Bộ sưu tập tài liệu Văn hoá dân gian Việt Nam

Văn hóa dân gian là những giá trị vật chất và tinh thần do dân gian sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Phát huy các di sản văn hóa dân gian trong thời kỳ hiện đại không chỉ là bảo tồn cho đúng các giá trị nguyên bản mà còn phải phát triển thêm các giá trị tốt đẹp để làm phong phú đời sống tinh thần của dân tộc. Tham khảo các tài liệu về văn hoá dân gian để có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực Văn hoá dân gian.